BEGRIPPEN

Cross Trade

Cross Trade is een verscheping tussen twee landen, waar de lading niet via het land van de klant/opdrachtgever loopt.

RORO

RORO staat voor Roll-On/Roll-Off). De te vervoeren lading wordt rijdend aan boord of van boord gereden. Met name voor producten (zoals voertuigen) met grote of afwijkende afmetingen en zware gewichten. Uw lading kan snel gelost of geladen worden. Uiteraard werkt Mundo nauw samen met gerenommeerdere RoRo Rederijen.

FCL

FCL staat voor Full Container Load, oftewel een volle container lading. Bij FCL staat de gehele container voor u ter beschikking.
LCL staat voor Less than Container Load. Oftewel een deellading container of groupage genoemd. Wanneer uw goederen niet een hele container in beslag nemen is het vaak goedkoper om te kiezen voor LCL. De container wordt dan gedeeld met en gevuld met verschillende andere transporteurs.

Flat Rack Containers

Flat Rack Containers zijn stalen containers die erg geschikt zijn voor zware lading en lading die vanaf de bovenkant of zijkant geladen moeten worden.

Reefer Containers

Een reefer container is een gekoelde zeecontainer. Bij temperatuurgevoelige lading zetten we een refrigerated container in.

ADR

ADR staat voor: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Oftewel in het Nederlands: Het Europese verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

ADR Transport kent verschillende klassen.

Klasse 1:           Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Klasse 2:           Gassen

Klasse 3:           Brandbare vloeistoffen

Klasse 4.1:        Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Klasse 4.2:        Voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) stoffen

Klasse 4.3         Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Klasse 5.1:        Oxiderende stoffen

Klasse 5.2:        Organische peroxides

Klasse 6.1:        Giftige stoffen

Klasse 6.2:        Infectueuze (besmettelijke) stoffen

Klasse 7:           Radioactieve stoffen

Klasse 8:           Corrosieve (bijtende) stoffen

Klasse 9:           Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

BREAKBULK

Wanneer goederen te groot zijn voor een container of te zwaar zijn voor een vliegtuig  maken we gebruik van breakbulk. Wij zijn gespecialiseerd in het verschepen van grote machines, zoals rollende materieel en andere grote en buitenmaatse goederen. Een groot voordeel van breakbulk is dat de machines of voertuigen die verscheept dienen te worden niet eerst uit elkaar gehaald hoeven te worden. Dat scheelt veel tijd en dus geld.  Lees meer over projectcargo.